Pro právnické i fyzické osoby provádíme neinvazivní průzkumy terénu a podzemních instalací pasivním magnetometrickým měřením přístrojem eXp 5000, vyráběném společností OKM - Ortungstechnik GmbH, SRN.

Zařízení eXp 5000 pracuje na základě využití elektromagnetické pulzní metody, umožňující lokalizovat anomálie, ukrývající se pod povrchem prozkoumávaného terénu.

Typickými anomáliemi, které je zařízení schopné pod zemí detekovat, jsou různá podzemní zvrstvení, dutiny, podzemní vodní zdroje či vodoteče, potrubí, kabely, nádrže, kovové předměty a podzemní stavební objekty.

Praktické použití zařízení se proto orientuje zejména na následující činnosti:

  • průzkumy stavebních prostorů s cílem identifikovat podzemní instalace jako kabely, potrubí, inženýrské sítě či pozůstatky dřívějších staveb (např. topné kanály, zdivo, sklepy apod.)
  • lokalizace poruch inženýrských sítí a hledání úniků vody, např. poruchy rozvodů vody a tepla
  • zaměřování podzemních elektrických a potrubních vedení
  • lokalizace podzemních vodních zdrojů
  • lokalizace převážně kovových předmětů, mineralizovaných materiálů a jiných anomálií

Tím, že se jedná o pasivní zařízení, které nevysílá žádné magnetické impulzy, nemůže měření nežádoucím způsobem ovlivňovat jiná elektronická či telekomunikační zařízení ani jinak působit na své okolí.

Jediná známá omezení měřící činnosti zařízením eXp 5000 proto spočívají ve specifických vlastnostech prověřovaného území, kdy lze za nežádoucí považovat vyšší kontaminaci půdy kovovými příměsemi (skládky, navážky apod.), extrémně nízkou vlhkost zeminy a vysokou vodivost podloží, které negativně ovlivňují naměřené hodnoty.

Měření nelze provádět ani v dešti či při blízké bouřkové aktivitě.

Konkrétní požadavky na případné úpravy povrchu prověřovaného území se stanoví při úvodní prohlídce pracoviště.

Vlastní měření probíhá v několika etapách, využívajících všechny vlastnosti přístroje – při první etapě se provede záznamové skenování území do paměti přístroje, ve druhé etapě se obvykle provádí detailní prověření identifikovaných anomálií, které se podle potřeby v dalších krocích dále precizuje podrobným měřením, vč. vyhodnocení materiálových parametrů (diskriminační metoda).

Průzkum je zakončen analýzou pořízených dat pomocí specifického programového vybavení a vypracováním závěrečné zprávy, dokumentující průběh a výsledky průzkumu.

© 2019 DEAS s.r.o.