Ceny prací jsou v souladu se zákonem č. 526/1990 Sb., o cenách, v platném znění, stanoveny jako ceny smluvní a jsou sjednávány individuálně dle pracnosti a rozsahu díla a dle kalkulace souvisejících nákladů (cestovní náklady a pod.).

Zcela orientačně lze uvést, že průměrné hodinové náklady na terénní měření obvykle nepřesahují cca 1000,- Kč/hod, vč. DPH.

Zpracování výstupní zprávy je v ceně díla.

Standardně jsou práce prováděny na základě potvrzené objednávky klienta a po provedení vizuální prohlídky kontrolovaného prostoru. Při tomto prvním seznámení s pracovním prostorem jsou stanoveny podmínky, za nichž budou práce prováděny, a bude zpracována kalkulace prací. Práce budou provedeny ve sjednaném termínu po splnění stanovených podmínek a po schválení kalkulace ze strany klienta.

Výstupní zpráva o provedeném měření je pak k dispozici v termínu dle dohody s klientem, obvykle do jednoho pracovního týdne po ukončení měření.

Rozsáhlejší, složitější nebo individuálně specifické práce se zásadně realizují na základě smlouvy o dílo.