Pro právnické i fyzické osoby provádíme v těsné součinnosti se společností MRU s.r.o. pravidelné i jednorázové kontroly účinnosti kotlů ve smyslu zákona č. 406/2000 Sb., o hospodaření energií a souvisejících předpisů v platném znění.

Tyto předpisy již od roku 2007 vyhláškou č. 276/2007 Sb., o kontrole účinnosti kotlů, která je prováděcím předpisem zákona č. 406/2000 Sb., o hospodaření energií, ve znění pozdějších předpisů, a která k provedení §6 odst. 2 až 5 zákona, stanoví v souladu s předpisy Evropských společenství mj.:

a) četnost, rozsah a způsob kontroly účinnosti kotlů se jmenovitým výkonem od 20 kW do 200 kW včetně a nad 200 kW sloužících pro vytápění budov a umístěných v těchto budovách („pravidelné kontroly kotlů“),

b) posouzení účinnosti kotlů starších 15 let se jmenovitým výkonem nad 20 kW, posouzení dimenzování kotle nebo kotlů v  poměru k  požadavkům výlučně na vytápění budovy, a to včetně kontroly vnitřních rozvodů tepelné energie v této  budově („jednorázové kontroly kotlů“).

Pravidelné kontroly kotlů se dle uvedeného předpisu provádějí s četností nejméně 1krát za 2 roky pro kotle spalující uhlí a kapalná paliva o výkonu do 200 kW včetně a s četností 1krát za 4 roky pro kotle spalující plyn do výkonu 200 kW včetně.

Pro kotle nad 200 kW se kontroly provádějí s četností podle zvláštního právního předpisu – vyhlášky č. 349/2010 Sb., o stanovení minimální účinnosti užití energie při výrobě elektřiny a tepelné energie, nahrazující bývalou vyhlášku č. 150/2001 Sb., kterou se stanoví minimální účinnost užití energie při výrobě elektřiny a tepelné energie ve znění vyhlášky č. 478/2005 Sb.
Kontroly se dále provádějí s přihlédnutím k nařízení vlády č. 25/2003 Sb., kterým se stanoví technické požadavky na účinnost nových teplovodních kotlů spalujících kapalná nebo plynná paliva ve znění nařízení vlády č. 126/2004 Sb. a nařízení vlády č. 42/2006 Sb.
Termíny četnosti kontrol se počítají ode dne nabytí účinnosti vyhlášky č. 276/2007 Sb., tj. ode dne 1. listopadu 2007. Nesplnění stanovených požadavků na provádění kontrol účinnosti kotlů je ve smyslu zákona č. 406/2000 Sb., o hospodaření energií v platném znění, považováno za sankčně postižitelný správní delikt.

Kontroly účinnosti provádíme v souladu s vlastními interními metodickými pokyny a v souladu s dalšími platnými předpisy a normativy. Vlastní měření účinnosti kotlů provádí společnost MRU s.r.o., která disponuje veškerými příslušnými oprávněními k této činnosti; oprávněnou osobou pro tyto účely je ing. Josef Farták, vedený v seznamu energetických expertů MPO pod č. 0037. Výstupem měření účinnosti je protokol o kontrole účinnosti kotle, obsahující veškeré náležitosti, stanovené platnými předpisy.